Algemene Voorwaarden Zakelijke klanten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden  -  Kiwi&Co

 

Artikel 1.           Definities

1.1.          In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Kiwi&Co: de gebruiker van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden: Kiwi&Co gevestigd aan de Brugstraat 29 in Nieuwlande ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 27324144;
 2. product: de zaak die door Kiwi&Co wordt geleverd;
 3. software: de online dienst die door Kiwi&Co wordt geleverd;
 4. Opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die met Kiwi&Co een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van Kiwi&Co heeft ontvangen of met wie Kiwi&Co in enige rechtsbetrekking staat of voor wie Kiwi&Co enige rechtshandeling verricht;
 5. overeenkomst: de overeenkomst tussen Kiwi&Co en Opdrachtgever.

 

Artikel 2.           Algemeen

2.1.          Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Kiwi&Co en Opdrachtgever, waaronder begrepen alle werkzaamheden die Kiwi&Co verleent en in het bijzonder de producten en de diensten zoals in de offerte staan vermeld.

2.2.          Afwijkingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3.          Kiwi&Co wijst de toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

2.4.          Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Kiwi&Co vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5.          Kiwi&Co heeft het recht gedurende de overeenkomst de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2.6.          Indien Kiwi&Co niet steeds de strikte naleving van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Kiwi&Co het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3.           Aanbiedingen en offertes

3.1.          Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.

3.2.          Elke offerte is gebaseerd op levering en uitvoering in normale omstandigheden en op informatie, gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door Opdrachtgever.

3.3.          Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, offertes, overeenkomsten of publicaties van Kiwi&Co binden Kiwi&Co niet.

3.4.          De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders in de offerte is vermeld.

3.5.          Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.6.          Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten op eerste verzoek van Kiwi&Co terstond door Opdrachtgever en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan Kiwi&Co.

3.7.          De door Kiwi&Co aan Opdrachtgever verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden blijven eigendom van Kiwi&Co en mogen zonder toestemming van Kiwi&Co niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

 

Artikel 4.           Afbeeldingen

4.1.          Alle afbeeldingen van de aangeboden producten en/of software opgenomen op de website van Kiwi&Co, in offertes of brochures gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 

Artikel 5.           Totstandkoming van de overeenkomst

5.1.          De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend, nadat Opdrachtgever uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van Kiwi&Co dan wel nadat Opdrachtgever een order bij Kiwi&Co geplaatst heeft.

5.2.          Plaatst Opdrachtgever een order bij Kiwi&Co, dan stuurt Kiwi&Co Opdrachtgever een bevestiging van ontvangst van de order.

 

Artikel 6.           Uitvoering van de overeenkomst

6.1.          Kiwi&Co zal bij het verrichten van de werkzaamheden en/of de levering van goederen en/of diensten de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Opdrachtgever in acht nemen. De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

6.2.          Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Kiwi&Co het recht om de werkzaamheden door derden te laten verrichten.

6.3.          Voor de uitvoering van de overeenkomst kan Kiwi&Co afhankelijk zijn van diensten of netwerken van derde partijen. Kiwi&Co is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen.

6.4.          Indien Opdrachtgever een aanvraag ter ondersteuning bij Kiwi&Co indient, dan tracht Kiwi&Co zo spoedig mogelijk de aanvraag in behandeling te nemen, echter kan Kiwi&Co niet verantwoordelijk worden gesteld voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van systemen of voor het tijdelijk niet goed functioneren van software en/of het product.

 

Artikel 7.           Verplichtingen van Opdrachtgever

7.1.          In het geval dat werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid door Kiwi&Co of de door Kiwi&Co ingeschakelde derde gewenste faciliteiten.

7.2.          Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en apparatuur, waarvan Kiwi&Co aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kiwi&Co worden verstrekt.

7.3.          Indien de door Opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

7.4.          Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in verband met het onder zich hebben, bewaren, vervoeren en gebruiken, op welke wijze dan ook, van de geleverde producten, is alleen Opdrachtgever verantwoordelijk.

7.5.          Opdrachtgever is gehouden Kiwi&Co onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

7.6.          Opdrachtgever vrijwaart Kiwi&Co ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de overeenkomst.

7.7.          Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat het door Kiwi&Co (op)geleverde enkel wordt gebruikt zoals volgt uit de instructies of de specificaties van het (op)geleverd.

7.8.          Kiwi&Co kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld als ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van Opdrachtgever. In een dergelijk geval dient Opdrachtgever Kiwi&Co daarvan onverwijld in kennis te stellen.

7.9.          Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen die volgen uit de overeenkomst, deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden of de wet niet nakomt, dan heeft Kiwi&Co het recht de kosten die daaruit voortvloeien aan Opdrachtgever in rekening te brengen en heeft Kiwi&Co het recht haar werkzaamheden op te schorten.

 

Artikel 8.           Wijziging factuuradres of verhuizing

8.1.          Indien Opdrachtgever verhuist dan wel het factuuradres van Opdrachtgever wijzigt, dient Opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Kiwi&Co mede te delen.

 

Artikel 9.           Uitvoering- of (op)leveringstermijn

9.1.          In het geval dat in verband met de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van producten en/of diensten tussen Kiwi&Co en Opdrachtgever een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering en is deze leveringstermijn niet als een fatale termijn te beschouwen. Kiwi&Co biedt ten aanzien van afgesproken levertijden geen enkele garantie en niet-tijdige levering geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, opschorting van enige verplichting jegens Kiwi&Co of enige andere vorm van compensatie.

9.2.          In het geval dat een met Opdrachtgever overeengekomen levertijd wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Kiwi&Co ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

 

Artikel 10.        Levering

10.1.          De producten worden geleverd op het door Opdrachtgever opgegeven adres.

10.2.          Opdrachtgever is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Indien gekochte producten door Opdrachtgever niet worden afgenomen, dan worden deze voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen.

10.3.          Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van het product gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop het product in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aangewezen derde partij wordt gebracht.

10.4.          Kiwi&Co heeft het recht de order in gedeeltes te leveren.

10.5.          Indien er sprake is van transportschade, dan dient Opdrachtgever dat direct aan het transportbedrijf en aan Kiwi&Co kenbaar te maken en dat te vermelden op het afleveringsdocument.

 

Artikel 11.        Prijzen en tarieven

11.1.          Kiwi&Co heeft het recht haar prijzen en tarieven van tijd tot tijd aan te passen.

11.2.          Voor Kiwi&Co zijn de prijzen en tarieven gebaseerd op de euro. Indien facturering desondanks plaatsvindt in een andere valuta en tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en de levering een koerswijziging is opgetreden, zal Kiwi&Co gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke prijs.

11.3.          Kiwi&Co is niet aansprakelijk voor douanerechten, importrechten of belastingen die eventueel van toepassing zijn in het land van Opdrachtgever.

 

Artikel 12.        Wijzigen van de overeenkomst en meerkosten

12.1.          Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Kiwi&Co zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

12.2.          De financiële consequenties van het wijzigen van de overeenkomst, worden, indien mogelijk, vooraf aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt.

12.3.          Kiwi&Co is gerechtigd een vast overeengekomen honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Kiwi&Co, dat in redelijkheid niet van Kiwi&Co mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

12.4.          Wachttijden en oponthoud veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden dan wel door het niet voldoen van Opdrachtgever aan zijn verplichtingen, indien deze leiden tot meerkosten, worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 13.        Facturatie en betaling

13.1.          Bij de eerste order die door Opdrachtgever wordt geplaatst geschiedt facturatie te allen tijde vooraf. In een dergelijk geval wordt een aanvang gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst nadat Kiwi&Co de volledige betaling van Opdrachtgever heeft ontvangen.

13.2.          Bij de tweede en opeenvolgende orders kan worden overeengekomen dat facturatie achteraf geschiedt binnen een overeen te komen termijn na de factuurdatum. Deze termijn wordt door Kiwi&Co in overleg met Opdrachtgever bepaalt en het staat Kiwi&Co geheel vrij ten eerste deze termijn te bepalen of af te wijzen, dan wel op basis van betalingsgedrag of anderszins deze nadien aan te passen dan wel te vervangen voor vooruitbetaling.

13.3.          Voor orders die na de eerste order geplaatst zijn door Opdrachtgever en waarvan het factuurbedrag hoger is dan € 5.000,- geldt te allen tijde een betalingstermijn van maximaal 14 dagen.

13.4.          Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

13.5.          Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, aan Kiwi&Co verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien Opdrachtgever nadat hij in verzuim is niet binnen 3 werkdagen de factuur betaalt, dan heeft Kiwi&Co het recht de vordering uit handen te geven aan een deurwaarderskantoor of incassobureau. Alle kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

13.6.          Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van een betaling.

13.7.          In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Kiwi&Co op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

13.8.          Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door Opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

13.9.          Kiwi&Co kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Opdrachtgever alle aan Kiwi&Co verschuldigde bedragen betaald heeft.

13.10.          Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

 

Artikel 14.        Eigendomsvoorbehoud

14.1.          Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Kiwi&Co, totdat alle vorderingen die Kiwi&Co op Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW volledig zijn betaald.

14.2.          Zolang de eigendom van de producten niet op Opdrachtgever is overgegaan, mag Opdrachtgever de producten niet:

 1. verpanden;
 2. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
 3. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.

14.3.          Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Kiwi&Co direct daarvan op de hoogte te stellen.

14.4.          Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk Kiwi&Co daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Kiwi&Co.

14.5.          Opdrachtgever is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Kiwi&Co te bewaren. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Kiwi&Co veilig te stellen.

14.6.          Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

14.7.          Voor het geval dat Kiwi&Co haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en on-herroepbare toestemming aan Kiwi&Co om al die plaatsen te (doen) betreden waar de eigendommen van Kiwi&Co zich bevinden en die producten mee terug te (doen) nemen.

14.8.          De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Kiwi&Co toekomende rechten onverlet.

 

Artikel 15.        Klachten

15.1.          Klachten over geleverde producten en/of diensten dienen door Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na levering van de producten en/of diensten, schriftelijk aan Kiwi&Co te worden gemeld. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Kiwi&Co in staat is adequaat te reageren.

15.2.          Indien een klacht gegrond is, zal Kiwi&Co in de gelegenheid worden gesteld om levering te corrigeren. In het geval dat het alsnog verrichten van de levering naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Kiwi&Co slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 19.

 

Artikel 16.        Garantie

16.1.          Indien op de geleverde producten een fabrieksgarantie wordt gegeven, dan wordt dat voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt.

16.2.          De garantieperiode vangt aan op het moment van aflevering van het product.

16.3.          De garantie en reparatieprocedure verlopen via de fabrikant van het product.

16.4.          De garantievoorwaarden en de wijze daarop Opdrachtgever een beroep kan doen op de garantie zijn in de documentatie opgenomen die bij het product worden meegeleverd.

16.5.          De factuur is het garantiebewijs, tenzij door de fabrikant bij de documentatie van het product een garantiecertificaat is gevoegd.

 

Artikel 17.        Opzegging

17.1.          Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

17.2.          Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Kiwi&Co recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane verlies. Daarnaast is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de facturen voor de tot dan toe geleverde producten en/of diensten.

17.3.          Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Kiwi&Co, verliest Kiwi&Co haar aanspraak op betaling, behoudens voor zover de reeds geleverde producten en/of diensten van nut zijn voor Opdrachtgever.

 

Artikel 18.        Aansprakelijkheid en verjaring

18.1.          Gezien de aard van de werkzaamheden en de subjectieve beoordelingsaspecten die bij de werkzaamheden een rol spelen, is Kiwi&Co niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van een handelen of nalaten van Kiwi&Co in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Kiwi&Co.

18.2.          Kiwi&Co kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden;
 2. enige daad of nalatigheid van Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Opdrachtgever te werk zijn gesteld.

18.3.          Opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Kiwi&Co is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door Opdrachtgever aangeleverde gegevens, berekeningen, stukken en verstrekte adviezen onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door Opdrachtgever gegeven instructies. Opdrachtgever vrijwaart Kiwi&Co tegen alle aanspraken ter zake.

18.4.          Kiwi&Co kan door Opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de door Kiwi&Co verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten en/of diensten niet voldoen aan de verwachtingen van Opdrachtgever.

18.5.          Kiwi&Co is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan het door Kiwi&Co geleverde, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.

18.6.          Indien Opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Kiwi&Co geleverde, sluit Kiwi&Co iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.

18.7.          Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Kiwi&Co, maakt.

18.8.          Kiwi&Co is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

18.9.          Indien Kiwi&Co naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde terugroep-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van afnemers op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht Opdrachtgever zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen. Kiwi&Co kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade die Opdrachtgever lijdt door geïnitieerde terugroep-acties.

18.10.          Kiwi&Co is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie.

18.11.          In het geval dat Kiwi&Co aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, is de schade die Kiwi&Co gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de geplaatste order, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of - indien dit niet is vast te stellen - de factuurwaarde van de diensten die Kiwi&Co op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van Opdrachtgever heeft uitgevoerd.

18.12.          De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, alsmede de vrijwaring als bedoeld in artikel 7.6 worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Kiwi&Co en ieder ander van wiens hulp Kiwi&Co gebruik maakt bij de uitvoering van de overeenkomst.

18.13.          Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Kiwi&Co vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Kiwi&Co kan aanwenden.

18.14.          Indien Opdrachtgever goederen en/of materialen en/of voorzieningen ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden aan Kiwi&Co ter beschikking heeft gesteld en deze goederen en/of materialen en/of voorzieningen niet geschikt zijn voor het doel waarvoor zij aan Kiwi&Co ter beschikking zijn gesteld, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit.

 

Artikel 19.        Overmacht

19.1.          Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst door Kiwi&Co redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval - maar niet uitsluitend - verstaan: dataverlies als gevolg van computerstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Kiwi&Co verhinderen of beperken; internet- en stroomstoring; weersinvloeden; diefstal; brand; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden; ziekte van de natuurlijke persoon die namens Kiwi&Co de overeenkomst uitvoert; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies of beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van producten aan Kiwi&Co door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Kiwi&Co of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Kiwi&Co, van haar leverancier of van een ingeschakeld transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid.

19.2.          Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Kiwi&Co.

19.3.          In het geval dat Kiwi&Co door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Kiwi&Co het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de levering van producten en/of diensten op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar haar keuze, zonder dat Kiwi&Co gehouden is om enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

19.4.          In het geval dat Kiwi&Co ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever die voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van Opdrachtgever gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht en/of producten en/of diensten heeft geleverd - en aan de reeds verrichtte werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt - is Kiwi&Co gerechtigd om de betreffende zaken separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van Kiwi&Co te voldoen.

 

Artikel 20.        Vrijwaringen

20.1.          Opdrachtgever vrijwaart Kiwi&Co voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

20.2.          Indien Opdrachtgever aan Kiwi&Co informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 21.        Intellectuele eigendom

21.1.          Alle rechten van intellectuele eigendom op de geleverde producten en/of diensten berusten bij de ontwikkelaar.

21.2.          Alle door Kiwi&Co verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt ten behoeve van Opdrachtgever en mogen door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Kiwi&Co niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

21.3.          Opdrachtgever dient de intellectuele eigendomsrechten op de geleverde producten en diensten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

21.4.          Kiwi&Co behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

21.5.          Kiwi&Co is gerechtigd om al hetgeen door Kiwi&Co is vervaardigd te signeren en/of te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie en dienstverlening. In dit kader heeft Kiwi&Co het recht de naam en/of het logo van Opdrachtgever en een link naar de website van Opdrachtgever op haar website te plaatsen.

21.6.          Indien Opdrachtgever constateert dat een derde inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van de ontwikkelaar of van Kiwi&Co, dan dient Opdrachtgever Kiwi&Co daarvan onverwijld in kennis te stellen.

21.7.          Indien Opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Kiwi&Co, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Kiwi&Co daardoor lijdt.

 

Artikel 22.        Geheimhouding

22.1.          Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

22.2.          Alle adviezen, rapporten, resultaten en overige gegevens die Kiwi&Co in het kader van de werkzaamheden aan Opdrachtgever verstrekt dienen door Opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld. Opdrachtgever heeft het recht de verstrekte adviezen, rapporten, resultaten of gegevens te vermenigvuldigen om te gebruiken binnen zijn eigen bedrijf. Opdrachtgever zal deze adviezen, rapporten, resultaten en gegevens niet aan derden kenbaar maken, tenzij Kiwi&Co daarvoor toestemming heeft gegeven.

22.3.          Indien Kiwi&Co - op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak - gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Kiwi&Co zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkent of toegestaan recht van verschoning, dan is Kiwi&Co niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 23.        Beëindiging

23.1.          Kiwi&Co is gerechtigd om de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel - naar eigen keuze - de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien:

 1. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 2. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt;
 3. Opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;
 4. Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt;
 5. Opdrachtgever jegens Kiwi&Co niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst.

23.2.          Kiwi&Co is in de in artikel 24.1 genoemde gevallen gerechtigd om het door Opdrachtgever aan Kiwi&Co verschuldigde honorarium terstond in zijn geheel op te eisen.

23.3.          Opdrachtgever is verplicht om Kiwi&Co onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 24.1 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 24.1 sub e. voordoet, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan Kiwi&Co direct opeisbaar.

23.4.          Kiwi&Co behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 24.        Overdracht en plichten

24.1.          Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwi&Co.

 

Artikel 25.        Toepasselijk recht en bevoegde rechter

25.1.          De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Kiwi&Co wordt beheerst door Nederlands recht.

25.2.          Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Kiwi&Co die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Kiwi&Co gevestigd is.